SİLİKON SPİRAL YARA DRENİ

Katalog No

Etiket Adı

T-D-24309

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK    9 CH X 50 CM

T-D-24312

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  12 CH X 50 CM

T-D-24315

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  15 CH X 50 CM

T-D-24318

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK 18 CH  X 50 CM

T-D-24321

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  21 CH X 50 CM

T-D-24324

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  24 CH X 50 CM

T-D-24328

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  28 CH X 50 CM

T-D-24330

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  30 CH X 50 CM

T-D-24333

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  33 CH X 50 CM

T-D-24336

SİLİKON YARA DRENİ YUVARLAK  36 CH X 50 CM